Logo Hospice en Logeerhuis Sam T

ANBI

Stichting Hospice en Logeerhuis Sam behoort tot de Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI). Hieronder treft u de wettelijke vereiste gegevens aan.

Statutaire naam
Stichting Hospice en Logeerhuis Sam 

Adres
Blikman Kikkertweg 1
8151 AX Lemelerveld (m.i.v. 03-11-2023)

Telefoonnummer
0572-700285

Kamer van Koophandel
90882881

RSIN
865485008

Bankrekeningnummer
NL41INGB0101733658

Secretariaat
Stichting Hospice en Logeerhuis Sam
Mevr. I. Hegeman
Kerkstraat 32, 8151 AP Lemelerveld
Tel. 06-40263111
E-mail info@hospice-logeerhuissam.nl

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Hospice en Logeerhuis Sam is verantwoordelijk
voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid
en houdt toezicht op de uitvoering ervan.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• Dhr. J. Neppelenbroek, voorzitter;
• Mw. I. Hegeman, secretaris;
• Dhr. V. Kemper, penningmeester;
• Mw. A. van der Kolk-Nijmeijer, algemeen bestuurslid;
• Mw. J. Velthuis, algemeen bestuurslid.

Beloning
De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning.
De vrijwilligers ontvangen voor hun werk geen standaard vergoeding.
De coördinator is in dienst van Stichting Hospice en Logeerhuis Sam. De
arbeidsvoorwaarden, inclusief salaris, zijn geregeld in een arbeidsovereenkomst
(CAO VVT).

Beleidsplan
Voor de jaren 2022-2025 heeft Stichting Hospice en Logeerhuis Sam een
meerjarenbeleidsplan opgesteld.
Het beleidsplan en de bijbehorende begroting zijn onderdelen van de
beleidscyclus. Van belang is om terug te kijken op voorgaande perioden en
deze te evalueren. Tevens is het belangrijk om de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen goed te volgen en daar een concrete vertaling van te maken
voor het werkterrein van onze stichting.

Doelstellingen
De doelstellingen van Stichting Hospice en Logeerhuis Sam zijn als volgt
omschreven in de statuten:

a. Het bevorderen van een betere integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven; het aanvullend zorgdragen voor
lichamelijke, psychosociaal en geestelijk welbevinden van mensen in de laatste fase van het leven en van hun naasten;

b. Het oprichten, exploiteren en in stand houden van een logeerhuis. Deze logeervoorziening is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of zorgbehoefte die vraagt om een verblijf van tijdelijke aard, om de betrokken mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Hospice en Logeerhuis Sam heeft zichzelf verder tot doel gesteld:

• Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis kunnen of willen wonen, goede zorg en aandacht geven in een huiselijke sfeer gedurende hun laatste levensfase (palliatieve zorg);

• Mantelzorgers ondersteunen door de zorg tijdelijk over te nemen. Zo kunnen we overbelasting voor zijn of waar overbelasting al gaande is deze verminderen;

• Mensen die herstellend zijn van een lichamelijke aandoening en voor wie terugkeer naar huis nog niet mogelijk vanwege het ontbreken van mantelzorg, een tijdelijke plek bieden waar zij kunnen herstellen.

• Het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg aan gasten in de terminale levensfase, waarbij culturele achtergrond, geloofs- of levensovertuiging geen rol speelt. • Het verrichten van alle handelingen die met voorgenoemde verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de ruimste zin van het woord.

Visie

 • Wij bieden mensen de mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen, waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd; • Wij ontlasten mantelzorgers door hun zorg tijdelijk over te dragen aan zorgzame vrijwilligers;

• Wij bieden mensen de mogelijkheid om kortdurend te verblijven na ontslag uit het ziekenhuis, wanneer teruggaan naar huis nog niet mogelijk is omdat geen mantelzorg aanwezig is of de juiste mantelzorg niet geboden kan worden;

• Wij laten de aanvullende en ondersteunende hulp op een hoog kwalitatief niveau door vrijwilligers uitvoeren onder begeleiding van een vaste coördinator.

• Stichting Hospice en Logeerhuis Sam vindt het belangrijk een directe verbinding te hebben met de plaatselijke gemeenschappen.

Financiële verantwoording
Stichting Hospice en Logeerhuis Sam heeft geen winstdoelstelling en haar activiteiten zullen daarop afgestemd zijn. Door het Ministerie van VWS wordt een subsidie verleend op basis van het aantal verzorgde gasten. Daarnaast is er een grote mate van (financiële) ondersteuning uit de samenleving in de vorm van sponsoring (ook in natura), fondsen en incidentele acties. Ook de gemeente Dalfsen draagt haar steentje bij. Stichting Hospice en Logeerhuis Sam verkeert in de opstartfase en kan derhalve nog geen jaarverslag en jaarrekening laten zien waarin de financiële verantwoording terugkomt.